259C號路線---新屯門中心往尖沙咀


新屯門中心往尖沙咀
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1新屯門中心 , 總站$13.7
2新屯門中心 , 龍門路
3龍門居 , 總站
4龍門輕鐵站 , 龍門路
5美孚鐵路站 , 長沙灣道$6.2
6旺角鴉蘭街 , 荔枝角道$5.1
7旺角奶路臣街 , 彌敦道
8油麻地碧街 , 彌敦道
9加士居道 , 彌敦道
10尖沙咀德成街 , 彌敦道
11金巴利道 , 彌敦道
12尖沙咀中間道 , 彌敦道
服務
時間
星期一至五:07:20 , 07:55
 全程行車里數:32.1 公里,全程行車時間:79 分鐘