30X號路線---黃埔花園往返荃威花園


黃埔花園往荃威花園
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1黃埔花園 , 總站$8.9
2半島豪庭 , 紅磡南道
3必嘉街 , 機利士南路
4獲嘉道 , 蕪湖街
5拔萃女書院 , 加士居道
6九龍中央郵政局 , 彌敦道
7油麻地碧街 , 彌敦道
8旺角山東街 , 彌敦道
9旺角弼街 , 彌敦道
10太子鐵路站 , 彌敦道
11深水埗楓樹街 , 長沙灣道
12深水埗北河街 , 長沙灣道
13怡閣苑 , 長沙灣道
14長沙灣遊樂場 , 長沙灣道
15長沙灣興華街 , 長沙灣道
16荔枝角鐵路站 , 長沙灣道
17美孚鐵路站 , 長沙灣道$6.4
18祈德尊新邨 , 大涌道
19滿樂大廈 , 沙咀道
20荃灣富華街 , 青山公路$3.5
21福來邨永康樓 , 青山公路
22美環街 , 荃景圍
23荃景花園 , 荃景圍
24荃灣中心 , 荃景圍
25聖母領報堂 , 安賢街
26荃灣港安醫院 , 荃景圍
27荃威花園 , 總站
服務
時間
星期一至五班次
06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:25
07:40 - 09:2020
09:20 - 10:0515
10:05 - 17:2520
17:25 - 18:4015
18:40 - 24:0020
星期六班次
06:30 - 08:5020
08:50 - 10:0515
10:05 - 17:2520
17:25 - 18:4015
18:40 - 24:0020
假日班次
06:30 - 16:3020
16:30 - 18:0015
18:00 - 24:0020
 全程行車里數:18.4 公里,全程行車時間:86 分鐘
轉乘
計劃
可於站 20 下車 150 分鐘內轉乘以下路線:
234A 往浪翠園+ $1.9
 234B 往浪翠園+ $0.9
荃威花園往黃埔花園
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1荃威花園 , 總站$8.9
2荃景圍街市 , 荃景圍
3荃灣中心 , 荃景圍
4美環街 , 荃景圍
5愉景新城 , 青山公路
6荃灣鐵路站 , 西樓角路
7荃灣大河道 , 大河道
8祈德尊新邨 , 大涌道
9美孚鐵路站 , 長沙灣道$6.2
10長沙灣光昌街 , 長沙灣道
11長沙灣興華街 , 長沙灣道
12元州邨 , 長沙灣道
13深水埗九江街 , 長沙灣道
14深水埗北河街 , 長沙灣道
15深水埗楓樹街 , 長沙灣道
16太子鐵路站 , 彌敦道$5.1
17旺角鐵路站 , 彌敦道
18旺角豉油街 , 彌敦道
19油麻地文明里 , 彌敦道
20油麻地眾坊街 , 彌敦道
21勞資審裁署 , 加士居道
22衛理道 , 加士居道
23觀音街 , 蕪湖街
24民兆街 , 德民街
25黃埔花園 , 總站
服務
時間
星期一至五班次
06:00 , 06:20 , 06:40 , 06:56 , 07:12 , 07:29 , 07:46 , 08:03
08:20 - 17:0020
17:15 , 17:30 , 17:45
18:00 - 22:2020
22:45 , 23:10 , 23:35
星期六班次
06:00 , 06:20 , 06:40 , 07:00 , 07:15 , 07:30 , 07:48 , 08:04 ,
08:20 - 17:0020
17:15 , 17:30 , 17:45
18:00 - 22:2020
22:45 , 23:10 , 23:35
假日班次
06:00 - 10:0020
10:00 - 13:1515
13:15 - 23:3520
 全程行車里數:17.5 公里,全程行車時間:86 分鐘
轉乘
計劃
可於站 6 下車 120 分鐘內轉乘以下路線:
A31 往機場地面運輸中心+ $12.9
 可於站 17 下車 150 分鐘內轉乘以下路線:
 18 往愛民 / 長沙灣(深旺道)+ $0.7
 可於站 25 下車 150 分鐘內轉乘以下路線:
 12A 往長沙灣(深旺道)+ $0.9