237A號路線---葵盛(中)往尖東(麼地道)


葵盛(中)往尖東(麼地道)
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1葵盛中 , 總站$8.1
2李一諤紀念學校 , 葵盛圍
3高盛臺 , 葵盛圍
4葵盛邨盛安樓 , 葵盛圍
5葵盛葵葉街 , 葵盛圍
6林護紀念中學 , 葵盛圍
7葵涌邨 , 總站
8葵康苑 , 大窩口道
9葵芳邨 , 葵涌道
10葵涌道荔景邨 , 葵涌道
11葵涌交匯處 , 葵涌道
12旺角鴉蘭街 , 荔枝角道$5.1
13旺角奶路臣街 , 彌敦道
14油麻地碧街 , 彌敦道
15加士居道 , 彌敦道
16尖沙咀德成街 , 彌敦道
17金巴利道 , 彌敦道
18尖沙咀中間道 , 彌敦道
19尖東鐵路站 , 梳士巴利道
20尖沙咀東(麼地道) , 總站
服務
時間
平日:08:00
 全程行車里數:14.7 公里,全程行車時間:44 分鐘