5A號路線---尖沙咀碼頭往返九龍城(盛德街)


尖沙咀碼頭往九龍城(盛德街)
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1尖沙咀碼頭, 總站$4.3
2尖東鐵路站 , 梳士巴利道
3永安廣場 , 梳士巴利道
4紅磡山谷道 , 漆咸道北
5紅磡北拱街 , 漆咸道北
6山西街 , 漆咸道北
7土瓜灣天光道 , 馬頭圍道
8新山道 , 馬頭圍道
9盛德街 , 總站
服務
時間
星期一至五:16:00 , 16:25 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:50 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:35
服務
時間
星期六:16:00 , 16:30 , 17:00 , 17:20 , 17:40 , 18:00 , 18:20 , 18:40 , 19:05 , 19:35
 假日:09:25 , 09:50 , 10:15 , 10:40 , 11:05 , 11:30 , 11:55 , 12:20 , 12:45 , 13:10 , 13:35 , 14:00 , 14:25 , 14:50 , 15:15 , 15:45 , 16:15 , 16:45 , 17:15 , 17:45 , 18:15 , 18:45
 全程行車里數:4.7 公里,全程行車時間:36 分鐘
九龍城(盛德街)往尖沙咀碼頭
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1盛德街 , 總站$4.3
2木廠街 , 馬頭涌道
3馬坑涌道 , 馬頭圍道
4浙江街遊樂場 , 馬頭圍道
5新柳街 , 漆咸道北
6紅磡平治街 , 漆咸道北
7紅磡鐵路站 , 梳士巴利道
8永安廣場 , 梳士巴利道
9尖東鐵路站 , 梳士巴利道
10尖沙咀碼頭, 總站
服務
時間
星期一至五:07:00 , 07:12 , 07:25 , 07:40 , 07:55 , 08:15 , 08:35 , 08:55 , 09:15 , 09:35 , 09:55 , 10:15 , 15:30 , 15:55 , 16:20 , 16:45 , 17:05 , 17:25 , 17:45 , 18:10 , 18:35 , 19:00
服務
時間
星期六:07:00 , 07:20 , 07:40 , 08:00 , 08:20 , 08:40 , 09:00 , 09:25 , 09:50 , 10:15 , 15:30 , 16:00 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:20 , 17:40 , 18:10 , 18:30 , 19:00
 假日:09:00 , 09:25 , 09:50 , 10:15 , 10:40 , 11:05 , 11:30 , 11:55 , 12:20 , 12:45 , 13:10 , 13:35 , 14:00 , 14:25 , 14:50 , 15:20 , 15:50 , 16:20 , 16:50 , 17:20 , 17:50 , 18:20
 全程行車里數:4.7 公里,全程行車時間:36 分鐘