213X號路線---安泰(南)至尖沙咀(循環線)


安泰(南)至尖沙咀(循環線)
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1安泰邨恆泰樓 , 安茵街$8.5
2安泰邨 , 安秀道
3安達邨愛達樓 , 安秀道
4安達 , 總站
5寶達邨 , 寶琳路
6秀茂坪邨秀程樓 , 秀茂坪道$7.5
7秀茂坪邨秀康樓 , 秀茂坪道
8寧波第二中學 , 秀茂坪道
9康寧道公園 , 康寧道
10樂華南邨 , 振華道
11樂雅苑 , 振華道
12牛頭角 , 總站
13淘大花園 , 牛頭角道
14香港輔警總部 , 啟祥道
15九龍灣宏展街 , 啟祥道
16香港理工大學 , 漆咸道南$8.5
17香港科學館 , 漆咸道南
18尖沙咀麼地道 , 漆咸道南
19尖東鐵路站 , 梳士巴利道
20尖沙咀中間道 , 彌敦道
21九龍公園 , 彌敦道
22尖沙咀警署 , 彌敦道
23油麻地南京街 , 彌敦道
24勞資審裁署 , 加士居道
25衛理道 , 加士居道
26紅磡山谷道 , 漆咸道北
27啟成街 , 啟祥道$5.8
28香港輔警總部 , 啟祥道
29振華苑 , 振華道
30樂雅苑 , 振華道
31樂華南邨 , 振華道
32康寧道公園 , 康寧道
33寧波第二中學 , 秀茂坪道
34秀茂坪邨秀康樓 , 秀茂坪道
35秀茂坪邨秀程樓 , 秀茂坪道
36寶達邨 , 寶琳路
37安達邨善達樓 , 安翠街
38安達邨愛達樓 , 安秀道
39安泰邨錦泰樓 , 安秀道
40安泰邨恆泰樓 , 安茵街
服務
時間
星期一至五:06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:30 , 07:42 , 07:48 , 07:54 , 08:06 , 08:18 , 08:30 , 08:50 , 09:10 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:50 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:50 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:10 , 21:30 , 21:50 , 22:10 , 22:30 , 23:00
 星期六及假日:06:30 , 06:50 , 07:10 , 07:30 , 07:50 , 08:10 , 08:30 , 08:50 , 09:10 , 09:30 , 09:50 , 10:10 , 10:30 , 10:50 , 11:10 , 11:30 , 11:50 , 12:10 , 12:30 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:10 , 15:30 , 15:50 , 16:10 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:50 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:50 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:10 , 21:30 , 21:50 , 22:10 , 22:30 , 23:00
 星期一至五:07:48 不停寶達邨至九龍灣宏展街(站5-15),並改停啟福道國際展貿中心。
 全程行車里數:23.3 公里,全程行車時間:110 分鐘