B3X號路線---屯門巿中心往返深圳灣口岸


屯門巿中心往深圳灣口岸
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1屯門公園 , 屯門鄉事會路$11.8
2新墟街市 , 屯門公路
3紅橋 , 屯門公路
4深圳灣口岸 , 總站
服務
時間
每日:06:15 , 06:30 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:30 , 07:45 , 08:00 , 08:15 , 08:30 , 08:45 , 09:00 , 09:15 , 09:30 , 09:45 , 10:00 , 10:15 , 10:30 , 10:45 , 11:00 , 11:15 , 11:30 , 11:45 , 12:00 , 12:15 , 12:30 , 12:45 , 13:00 , 13:15 , 13:30 , 13:45 , 14:00 , 14:15 , 14:30 , 14:45 , 15:00 , 15:15 , 15:30 , 15:45 , 16:00 , 16:15 , 16:30 , 16:45 , 17:00 , 17:15 , 17:30 , 17:45 , 18:00 , 18:15 , 18:30 , 18:45 , 19:00 , 19:15 , 19:30 , 19:45 , 20:00 , 20:15 , 20:30 , 20:45 , 21:00 , 21:15 , 21:30 , 21:45 , 22:00 , 22:20 , 22:40 , 23:05
 全程行車里數:15.9 公里,全程行車時間:24 分鐘
 深西快線
1. 為配合口岸的開放時間,巴士服務時間或會臨時更改而不作另行通知。
2. 深圳灣口岸(港方口岸區)屬於禁區過境旅客必須持有有效的旅遊證件
3. 深圳灣公路大橋可能會在惡劣天氣下封閉,公共運輸服務亦會因此而停止服務,屆時旅客需留意有關交通情況。
深圳灣口岸往屯門巿中心
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1深圳灣口岸 , 總站$11.8
2紅橋 , 屯門公路
3屯門官立中學 , 屯興路
4屯門公園 , 屯門鄉事會路
服務
時間
每日:06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:30 , 07:45 , 08:00 , 08:15 , 08:30 , 08:45 , 09:00 , 09:15 , 09:30 , 09:45 , 10:00 , 10:15 , 10:30 , 10:45 , 11:00 , 11:15 , 11:30 , 11:45 , 12:00 , 12:15 , 12:30 , 12:45 , 13:00 , 13:15 , 13:30 , 13:45 , 14:00 , 14:15 , 14:30 , 14:45 , 15:00 , 15:15 , 15:30 , 15:45 , 16:00 , 16:15 , 16:30 , 16:45 , 17:00 , 17:15 , 17:30 , 17:45 , 18:00 , 18:15 , 18:30 , 18:45 , 19:00 , 19:15 , 19:30 , 19:45 , 20:00 , 20:15 , 20:30 , 20:45 , 21:00 , 21:15 , 21:30 , 21:50 , 22:10
 全程行車里數:15 公里,全程行車時間:24 分鐘
轉乘
計劃
可於站 3 下車 90 分鐘內轉乘以下路線:
962X 往銅鑼灣(摩頓台)+ $18.5