117R號路線---銅鑼灣(棉花路)往旺角


銅鑼灣(棉花路)往旺角
停站停站名稱此站上車收費
1銅鑼灣(棉花路) , 總站$14.3
2紅隧收費廣場 , 康莊道$7.9
3香港科學館 , 漆咸道南
4尖沙咀麼地道 , 漆咸道南
5尖東鐵路站 , 梳士巴利道
6尖沙咀中間道 , 彌敦道
7尖沙咀海防道 , 彌敦道
8金巴利道 , 彌敦道
9油麻地寶靈街 , 彌敦道
10九龍中央郵政局 , 彌敦道
11油麻地碧街 , 彌敦道
12旺角山東街 , 彌敦道
13旺角弼街 , 彌敦道
服務
時間
只在香港大球場舉行指定大型活動完結後由銅鑼灣(棉花路)總站開出。
 全程行車里數:10.7 公里,全程行車時間:50 分鐘