88S號路線---顯徑往大圍火車站


顯徑往大圍火車站 
停站停站名稱全程收費非空調:$3.0,空調:$4.2
1顯徑巴士總站服務時間平日:06:30 , 06:38 , 06:46 , 06:54 , 07:02 , 07:10 , 07:18 , 07:26 , 07:34 , 07:42 , 07:50 , 07:58 , 08:06 , 08:14 , 08:22 , 08:30 , 08:38 , 08:46 , 08:54 , 09:02
2顯慶樓
3顯沛樓
4隆亨h
5新翠h全程行車里數:1.5 公里,全程行車時間:10 分鐘
6大圍火車站公共交通交匯處