529P號路線---小西灣(藍灣半島)往返寶馬山


小西灣(藍灣半島)往寶馬山
停站停站名稱此站上車收費
1小西灣(藍灣半島) , 總站$5.5
2富景花園 , 小西灣道
3曉翠街 , 小西灣道
4富城閣 , 柴灣道
5樂軒臺 , 柴灣道
6環翠街市 , 柴灣道
7張振興伉儷書院 , 東區走廊
8新時代廣場 , 英皇道
9聖彼得堂 , 炮台山道
10富嘉閣 , 炮台山道
11張祝珊英文中學 , 雲景道
12雲景道配水庫遊樂場 , 雲景道
13海景台 , 雲景道
14恆景園 , 雲景道
15雲峰大廈 , 雲景道
16賽西湖大廈 , 寶馬山道
17寶馬山 , 總站
18豐林閣 , 寶馬山道
19蘇浙公學 , 寶馬山道
20豪景 , 寶馬山道
服務
時間
星期一至五上課日:06:55 , 07:10 , 07:15
 全程行車里數:11.9 公里,全程行車時間:35 分鐘
寶馬山往小西灣(藍灣半島)
停站停站名稱此站上車收費
1寶馬山 , 總站$5.5
2豐林閣 , 寶馬山道
3桂華山書院 , 雲景道
4富麗園 , 雲景道
5萬德閣 , 雲景道
6雲景台 , 雲景道
7協同中學 , 雲景道
8金文泰中學 , 炮台山道
9電廠街 , 英皇道
10糖水道 , 英皇道
11琴行街 , 英皇道
12港運城 , 英皇道
13張振興伉儷書院 , 東區走廊
14金源洋樓 , 柴灣道
15漁灣邨 , 柴灣道
16常安街 , 柴灣道
17富欣花園 , 小西灣道
18富怡花園 , 小西灣道
19富景花園 , 小西灣道
20小西灣(藍灣半島) , 總站
服務
時間
星期一至五上課日:16:10 , 16:30
 全程行車里數:11.9 公里,全程行車時間:35 分鐘